Organizing ñommittee

Chairman of the Workshop –  Alexander Litvak (Institute of Applied Physics, Russia)

Scientific Secretary of the Workshop –Sergey Mishakin (Institute of Applied Physics, Russia)

Local Program Committee (Institute of Applied Physics, Russia)

Gregory Denisov
Naum Ginzburg
Mikhail Glyavin
Sergey Golubev (Convener of Symposium A)
Egor Gospodchikov (Convener of Young Scientists School)
Sergey Kuzikov (Convener of Symposium T)
Alexander Shalashov (Convener of Symposium H)
Vadim Skalyga
Anatoly Vikharev
Vladimir Zapevalov (Convener of Symposium S)
Irina Zotova

 

Local Organizing Committee (Institute of Applied Physics, Russia)
 
Mikhail Glyavin (Chairman)

Sergey Golubev (Co-chairman)
Egor Gospodchikov (Co-chairman)
Sergey Kuzikov (Co-chairman)
Alexander Shalashov (Co-chairman)
Vladimir Zapevalov (Co-chairman)

Anton Sedov
Leonid Kalashnikov
Tatyana Krapivnitskaya
Vadim Philippov
Andrey Fokin
Svetlana Krotova
Irina Morozova
Olga Mocheneva
Vladimir Nazarov
Natalya Panova
Konstatin Sevastyanov